Tvorba zakázky

Jednou z klíčových cest k úspěšné a kvalitní realizaci Vašich zakázek je samozřejmě naprosto profesionálně vyškolený kolektiv pracovníků, jak v oblasti THP tak ve výrobních složkách. Jak lze tohoto dosáhnout?

Společnost ELEKTRO ULDRICH klade vysoký důraz na výběr odborných pracovníku, jejich profesnímu rozvoji a neustálé seznamování s novými postupy a technologiemi. Nedílnou součástí úspěšného kolektivu jsou dobré osobní vztahy na pracovišti na všech úrovních.

 

Příprava zakázky:

Na počátku je Vaše poptávka. Oddělení přípravy se začne neprodleně věnovat Vašemu požadavku jak v oblasti studia zadávací dokumentace, či dle osobní prohlídky rozsahu zadání, tak přdevším kontrole kompletnosti zadávacích podkladů v návaznosti na Vaše požadavky.Tvorba zakázky Druhým krokem je díky velké škále našich dodavatelů výběr vhodného obchodního partnera v návaznosti na skladbu materiálových vstupů
Vaší zakázky, čímž dochází k optimalizaci nákladů zakázky. Nikoli na základě záměn standardů či jiným, velmi rozšířeným ne zcela seriózním praktikám.K procesu záměn výrobců, či tipů standardů dochází vždy jen na základě Vašeho požadavku. Po vzájemném písemném odsouhlasení rozsahu a ceny je návrh smlouvy o dílo. Akceptujeme samozřejmě Vaše požadavky i obchodní podmínky, pokud nevybočují z rozsahu obchodních zákonů ČR ,či EU.

 

Realizace zakázky:

Realizace zakázky začíná protokolárním předáním a převzetím staveniště, v tomto okamžiku se provádípísemná a fotografická pasportizace objektu, staveniště, respektive jeho stavu před započetím prací. O tomto se sepíše pasportizační doklad. Samotná realizace je vždy prováděna dle zadávací dokumentace, či písemné dohody a smlouvy o dílo dle platných ČSN. Každý den vedoucí zakázky zapisuje průběh prací do stavebního deníku, který je investorovi, či generálnímu dodavateli vždy na požádání k dispozici ke kontrole. Z praxe doporučujeme minimálně jednou týdně stanovit kontrolní den zakázky, ten slouží k řešení koordinace postupu prací a k upřesnění technických řešení v návaznosti na požadavky zadavatele, či stavby.

Tvorba zakázky

Výstupy z kontrolních dnů se zapisují do stavebního deníku. Předání a převzetí zakázky dochází po kompletním dokončení díla dle smlouvy o dílo, o čemž je sepsán předávací protokol díla, ten vymezuje jak technický, tak finanční rozsah skutečně provedenných prací a současně slouží jako podklad pro finanční vyúčtování celé zakázky. Tímto okamžikem začíná běžet záruka na dílo v délce sjednané smlouvou o dílo, avšak minimálně 24 měsíců. Případné závady, které se po dobu záruky objeví na díle firma ELEKTRO ULDRICH odstraní do 3 dnů po písemném oznámení zadavatele. Případný havarijní stav do 12 hodin od nahlášení, poruchy bránící užívání díla firma provede opravu v rámci co nejkratšího času na dojezd poruchové montážní čety. Samozřejmě celému týmu ELEKTRO ULDRICH záleží na co nejkvalitnějším a nejrychlejším průběhu celé zakázky a na maximální spokojenosti zadavatele. To je pro nás nejvyšší odměnou.